Montáž oken při rekonstrukci budovy

Praktické tipy pro profesionální plánování a realizaci

Optimální funkčnost fasádních výplní, jako jsou okna a dveře, je dosažitelná pouze za předpokladu, že všechny jejich součásti (profily, zasklení, kování atd.) tvoří koordinovaný systém a jsou přizpůsobeny určitému využití. Montáž má zásadní vliv na splnění všech technických parametrů, které výrobce zaručuje.

Kvalitní montáž začíná profesionálním plánováním se všemi detaily, které odpovídají typu okna a požadavkům na montážní situaci. Kompetentní montážní firmy musí být schopny porovnat vzorové detaily s konkrétními podmínkami na daném místě a případně navrhnout úpravy, které budou po všech stránkách správně fungovat. To se týká zejména výměny oken ve starých budovách, kde je kladen zvlášť velký důraz na správné utěsnění venkovní fasády.

Při renovaci starých budov často není využíván kompetentní stavební dozor nebo projektant a očekává se, že výrobce oken, montážní firma nebo řemeslník provedou plánování stavebních prací. Při nich je ale třeba vzít v úvahu následující činnosti:

 • přehodnocení fyzické rovnováhy budovy, protože její vzduchotěsnost a povrchová teplota se mění v důsledku výměny starých oken za nová
 • rozpoznání a optimalizaci tepelných mostů izolací, pokud je hodnota součinitele prostupu tepla vnější stěny UAw > 1,0 W/(m2·K)
 • plánování případných změn realizace (parapety, podhledy, rolety) s ohledem na památkovou ochranu, náročnost výměny, náklady, znečištění atd.
 • organizaci užívání a přístupnosti ve fázi výstavby (dodatečná ochranná opatření)

Možnosti výměny starých oken v rekonstruovaných budovách

 • Výměna oken se provádí společně s kompletní rekonstrukcí budovy.
 • Při výměně oken se obnoví vnitřní nebo vnější ostění – velikost oken nebo skleněné otvory zůstávají téměř stejné.
 • Starý okenní rám se vyřízne a nové okno se umístí do začištěné mezery. Okna se tím nepatrně zmenší. Obvykle vzniká méně prachu a nečistot než v předchozích případech, závisí však na užívané technologii a zručnosti řemeslníka.
 • Starý okenní rám je zbaven všech prvků a nové okno je instalováno metodou push-over. Velikost oken a otvory pro sklo jsou výrazně zmenšeny. Tento způsob má smysl pouze v případě, že stávající okenní rám s připojovací spárou nepředstavuje tepelný most a zbývající konstrukce rámu je neporušená.

Zákazníci si často přejí výměnu oken bez rozsáhlých stavebních prací, v praxi se však ukázalo, že ve starých budovách jsou zastaralé stavební materiály i doplňkové prvky, jako jsou parapety či roletové boxy, a požadované změny vyžadují stavební opatření. Problémům s kondenzací a plísněmi se lze mnohdy vyhnout pouze komplexním návrhem sanitace, ale montážní firmy to nabízejí jen zřídka.

Utěsnění připojovací spáry

Jen správně provedená izolace okenní spáry bude trvale těsnit proti vodě, vzduchu a hluku. Rozhodující jsou nejen těsnicí materiály, ale také vhodná úprava ostění před montáží.

Stavební výplně jsou vystaveny vlhkosti zvenku i zevnitř. Zatímco vnější povětrnostní vlivy jsou nám známé, kondenzace uvnitř budovy a tvorba plísní někdy zůstává bez povšimnutí. V závislosti na zatížení budovy, které lze odhadnout dle místa stavby, ovlivňují volbu těsnicího systému pro konkrétní nemovitost následující aspekty:

 • kompenzace očekávaných pohybů a deformací (průhyb překladů, změny délek materiálů vlivem teploty nebo vlhkosti)
 • kvalita a pevnost ostění
 • velikost připojovací spáry
 • stávající konstrukční tolerance

Aby nebylo nutné pro každý případ v rámci plánování a instalace provádět specifickou statickou analýzu objektu, provádí se diferencovaná analýza. Montážní směrnice RAL definují pro orientaci tři případy použití, které vycházejí z technických zásad a stavebních předpisů. Tím se zjednodušuje aplikace a zároveň se tak dosáhne správného provedení.

Případ 1

První případ popisuje známá pravidla se čtyřstranným upevněním, a to každých 700 mm u plastových oken a každých 800 mm u dřevěných a kovových oken.

Případ 2

Podle druhého případu musí být upevňovací prvky a jejich vzdálenost rozvrženy již v rámci prvotního plánování. Zvolena může být například předsazená montáž, kdy se okna a dveře osazují do zateplovací vrstvy fasády místo do nosného zdiva.

Případ 3

Třetí případ vyplývá z obecných stavebních předpisů, které vyžadují patřičná ověření, například z hlediska správnosti upevnění oken, odolnosti proti vloupání nebo požární ochrany. Všechny prvky musí být ověřeny statikem nebo zkušební agenturou.

Předcházení chybám a stížnostem

Přestože existuje velké množství vyzkoušených stavebních materiálů pro RAL montáž, v mnoha případech se vyskytují chyby kvůli nedodržení správného postupu. Moderní fasádní výplně jsou trvale účinné pouze tehdy, když:

 • je dodržena oblast použití (maximální hmotnosti, kompatibilita s přilehlými materiály, limity zatížení).
 • je správně provedena samotná montáž včetně přípravných prací a za stanovených podmínek, jako je vhodná teplota.
 • je prováděna předepsaná péče a údržba.

Vzhledem k důvodům uvedených výše je velmi důležitá dostatečná kvalifikace montážních pracovníků bez ohledu na to, zda montáž zadává výrobce, nebo prodejce. Kvalitní montáž začíná již plánováním, které odpovídá konkrétní situaci.

Máte zájem o naše služby? Potřebujete poradit?

Jsme nejlepší na montáž oken a dveří v ČR